• Start jouw love story!

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Diensten
 1. Inschrijving van het lid geschiedt door middel van het plaatsen van diens profiel op de website van Humsafar. Deze inschrijving is kosteloos.
 2. Een lid mag zich niet dubbel (ook niet onder een andere naam) inschrijven. Humsafar heeft dan ook de expliciete bevoegdheid om dubbele inschrijvingen te verwijderen dan wel indien Humsafar het vermoeden heeft dat er sprake is van een dubbele inschrijving, deze te blokkeren.
 3. Het lidmaatschap tussen Humsafar en het lid komt tot stand door het versturen van persoonlijke berichten aan en andere contacten met een ander lid / andere leden.
 4. Het lidmaatschap met Humsafar is een persoonlijk lidmaatschap en derhalve niet aan derden overdraagbaar.
 5. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op het lidmaatschap worden eerst na schriftelijke bevestiging door Humsafar bindend.


Artikel 2: Dienstverlening
 1. Op de website van Humsafar kan het lid andere leden ontmoeten en contacteren, waardoor tussen leden vriendschappen kunnen ontstaan. Humsafar brengt leden slechts met elkaar in contact, heeft hierbij slechts een rol als intermediair en kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van het lid / de leden dan wel het niet ontstaan van vriendschappen.
 2. Humsafar heeft haar website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alle informatie haar website met betrekking tot het profiel van het lid dan wel de door het lid geplaatste berichten is afkomstig van het lid zelf. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Humsafar draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van het profiel c.q. het bericht.
 3. Humsafar kan met betrekking tot haar dienstverlening niet garanderen dat:
  1. de gegevens op de website van Humsafar juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig zijn;
  2. de website van Humsafar ononderbroken zal werken, vrij zal is van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat deze gebreken (tijdig) kunnen worden verholpen;
  3. de systemen van Humsafar niet onrechtmatig door derden (zullen) worden gebruikt.
 4. Humsafar is gerechtigd om haar website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) noodzakelijk is voor het onderhoud of het aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht van het lid op schadevergoeding jegens Humsafar ontstaat.
 5. Humsafar behoudt zich het recht voor om de tekst van het profiel alsmede van het op haar website geplaatste bericht in te korten en/of te wijzigen. Humsafar behoudt zich tevens het recht voor om het profiel en/of het bericht, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van het lid op schadevergoeding, van haar website te weigeren of te verwijderen.
 6. Verwijdering van het profiel en/of het bericht zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
  1. het profiel en/of het bericht is onjuist en/of onvolledig;
  2. het profiel en/of het bericht maakt inbreuk op rechten van derden;
  3. het profiel en/of het bericht is in strijd met deze algemene voorwaarden;
  4. het profiel en/of het bericht is in strijd met de goede zeden dan wel met de in Nederland geldende wet- en regelgeving.


Artikel 3: Verplichting van Leden
 1. Het lid garandeert dat hij alle gegevens, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, naam, adresgegevens, e-mail gegevens en bankrekeningnummer e.d., die voor de dienstverlening van Humsafar dienen te worden verstrekt, volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienstverlening uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
 2. Het lid garandeert dat hij meerderjarig en wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de dienstverlening van Humsafar.
 3. Het lid dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem ingevulde profiel en/of het geplaatste bericht overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en conform de daartoe gestelde eisen van Humsafar is.
 4. Het lid zal in het profiel geen contactinformatie zoals telefoonnummers, webpagina%u2019s en e-mail adressen plaatsen. Het lid zal in het profiel niet aangeven welk soort lidmaatschap hij heeft. Door het invullen van het profiel geeft het lid aan Humsafar de toestemming om deze gegevens op haar website te plaatsen.
 5. Het lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de website van Humsafar geplaatste informatie.
 6. Het lid garandeert dat:
  1. de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving dan wel niet onrechtmatig is;
  2. hij met deze informatie een ander lid niet onheus zal bejegenen, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend door het plaatsen van discriminerende c.q. beledigende teksten en/of teksten met een erotische en seksuele lading en/of het plaatsen van naaktfoto’s, dan wel, ter beoordeling van Humsafar, op een andere wijze een andere lid lastig valt;
  3. hij de belangen en de goede naam van Humsafar niet - op welke wijze dan ook - zal schaden.


Artikel 4: Lidmaatschap, Uitsluiting en Ontbinding
 1. Het volledig lidmaatschap tussen Humsafar en het lid kan worden afgesloten voor 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar dan wel doorlopend. Humsafar begint direct na het sluiten van het lidmaatschap met de uitvoering daarvan. Het lidmaatschap kan te allen tijde tussentijds door het lid worden opgezegd. Opzegging door het lid dient schriftelijk dan wel elektronisch via de website of de e-mail te geschieden.
 2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het lidmaatschap zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 3. Humsafar behoudt zich het recht voor om het lid uit te sluiten van elk verder gebruik van de website dan wel de diensten van Humsafar, door onder meer het profiel van het lid c.q. zijn gegevens te blokkeren en/of te verwijderen en het lidmaatschap met het lid te ontbinden, zonder verplicht te zijn om reeds geïnde vergoedingen terug te betalen.
 4. Onverminderd het recht van Humsafar om volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere rechtsmaatregelen tegen het lid te nemen en/of schadevergoeding te eisen, zal de situatie uit het vorige lid zich onder andere voordoen indien:
  1. het lid op enigerlei wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
  2. het lid inbreuk maakt op de rechten van derden;
  3. het lid in strijd handelt met de in Nederland geldende wet- en regelgeving;
  4. het lid langer dan 3 aaneenvolgend maanden geen gebruik meer heeft gemaakt van de diensten;
  5. het lid binnen 24 uur meer dan 3 berichten naar hetzelfde lid verstuurt, zonder eerst antwoord op 1 (één) van deze berichten ontvangen te hebben;
  6. het lid niet binnen 48 uur nadat Humsafar een e-mail heeft verstuurd om het lidmaatschap te bevestigen, minimaal 1 (één) maal ingelogd heeft op de website van Humsafar.


Artikel 5: Vertrouwelijke Informatie
 1. Door de vrijblijvende registratie dan wel het lidmaatschap geeft het lid Humsafar de bevoegdheid voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde (persoons)gegevens. Humsafar neemt de door haar verkregen (persoons)gegevens op in een daartoe aangehouden database.
 2. Humsafar zal de (persoons)gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en/of in het kader van de te verrichten diensten. Humsafar zal deze (persoons)gegevens niet zonder toestemming van het lid aan derden verstrekken, behoudens verplichting daartoe volgens enige wettelijke bepaling c.q. op bevel van het bevoegd gezag.
 3. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van registratie dan wel enige andere vorm van contact hebben verkregen en waarvan zij (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden.
 4. Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.


Artikel 6: Prijzen
 1. Alle door Humsafar vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Deze tarieven kunnen bestaan uit vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
 2. Humsafar is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenzij schriftelijk dan wel elektronisch via de website of de e-mail uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na de bekendmaking daarvan in. De wijziging zal bekend worden gemaakt via de website van Humsafar.
 3. Indien het lid niet akkoord wenst te gaan met de in het voorgaande lid genoemde wijziging van de maandelijkse en/of periodiek verschuldigde bedragen, heeft hij gedurende 2 weken voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om het lidmaatschap schriftelijk dan wel elektronisch via de website of de e-mail op te zeggen.


Artikel 7: Betaling
 1. De aan Humsafar verschuldigde vergoeding inzake het volledig lidmaatschap dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk dan wel elektronisch via de website of de e-mail uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, is Humsafar niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te restitueren, tenzij het lidmaatschap door het lid wordt beëindigd op grond van hetgeen is bepaald in lid 3 van artikel 6.
 2. Het lid dient Humsafar door middel van automatische incasso, toegestuurde acceptgiro, creditcard, rechtstreekse storting op de bekende bank- c.q. girorekening van Humsafar betalen.
 3. Humsafar zal de door het lid verschuldigde vergoeding zo spoedig mogelijk bij het lid in rekening brengen. Bij automatische incasso zal de vergoeding zal automatisch van de bank- of girorekening van het lid geïncasseerd worden, tenzij schriftelijk dan wel elektronisch via de website of de e-mail, anders is overeengekomen.
 4. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan het lid meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald dan is het lid automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.
 5. Indien een factuur dan wel de toegestuurde acceptgiro na het verstrijken van de overeengekomen dan wel de nader vastgestelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal het lid aan Humsafar een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal het lid, na daartoe door Humsafar te zijn gemaand (behoudens in het geval zoals is aangegeven in lid 4 van dit artikel), ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 100,00;
  3. heeft Humsafar het recht, voor elke aan het lid verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij het lid in rekening te brengen.
 6. Door het lid gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare bedragen die het langst openstaan, tenzij het lid bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt op welk opeisbaar bedrag de voldoening betrekking heeft.
 7. Indien tijdige dan wel integrale betaling door het lid uitblijft, heeft Humsafar de bevoegdheid om het profiel van het lid (al dan niet tijdelijk) te blokkeren.


Artikel 8: Aansprakelijkheid
 1. Humsafar kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige indirecte incidentele schade, gevolgschade, bijzondere schade en/of morele schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de dienst, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit.
 2. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Humsafar bij de uitvoering van haar diensten inschakelt.
 3. Hoewel de grootst mogelijke aandacht en zorg is en wordt gegeven aan de website van Humsafar, is Humsafar nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het oneigenlijk gebruik van de website.


Artikel 9: Vrijwaring
 1. Het lid garandeert dat het door hem ingevulde profiel en door hem op de website van Humsafar geplaatste informatie c.q. gegevens (waaronder begrepen berichten) geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
 2. Het lid vrijwaart Humsafar volledig voor alle mogelijke claims van derden op enigerlei wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste profiel en/of informatie c.q. gegevens op de website van Humsafar.


Artikel 10: Overmacht
Zonder beperking van het voorgaande kan Humsafar in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van vertraging en/of verstoring van prestaties als direct of indirect gevolg van overmacht, krachten of oorzaken buiten de invloedssfeer van Humsafar, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, internet-storingen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur, stroomuitval, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onrust, personeels- of materiaaltekorten, branden, overstromingen, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsacties, wanprestatie van derden.

Artikel 11: Links
 1. De website van Humsafar bevat zogenaamde links (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button e.d.) naar andere sites. Humsafar heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud van) die websites.
 2. Humsafar is niet aansprakelijk voor enige schade door het lid geleden, uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, tengevolge van het gebruik of bezoek door het lid van de in lid 1 bedoelde links.


Artikel 12: Toepasselijk Recht/Bevoegde Rechter
 1. Op de tussen Humsafar en het lid gesloten opdracht c.q. het lidmaatschap c.q. de verrichte dienst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De mogelijke geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Humsafar de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Humsafar gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Het lid kan, binnen 1 (één) maand nadat Humsafar aan het lid kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, kenbaar maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een lid die gevestigd is buiten Nederland, is Humsafar gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar het lid gevestigd is.