• Start jouw love story!

Disclaimer

Aansprakelijkheid, copyright en auteursrecht.

Netblue ICT is zowel juridisch als economisch eigenaar van Humsafar inclusief het voor Humsafar ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van Humsafar besteed wordt, is het mogelijk dat onderdelen informatie onvolledig en/of onjuist is. In het kader van die ontwikkelingen wordt Humsafar regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op Humsafar openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van
Netblue ICT. Het is de gebruiker alleen toegestaan Humsafar voor eigen gebruik te raadplegen.

Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd – met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de Site –, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raj Media.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Netblue ICT sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van Humsafar of met de tijdelijke onmogelijkheid om Humsafar of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Netblue ICT is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Humsafar is verkregen.